Real Estate

 1. Full service support and legal counselling through entire real estate transfer
 2. Revision of contracts
 3. Attorney Escrow accounts

Commercial Law

 1. Setting up of new companies and changes to the existing companies
 2. Insolvency proceedings
 3. Registration of Trademarks

Labour Law

 1. Complex Labour Law counselling
 2. Drafting of contracts and other employment related agenda
 3. Analysis of specific employment issues 

Representation

 1. Representation in court and administrative proceedings
 2. Drafting of court actions and other submissions
 3. Preparation of motions (real estate cadastre, commercial register) and submission of legal remedies

Family Law

 1. Divorce procedure
 2. Settlement of community ownership of spouses
 3. Custody of children, alimony, denial and determination of paternity

Contracts

 1. Civil and Commercial Law related Agreements
 2. Lease contract, Loan contract, commercial contracts, Executive Service Agreement
 3. Settlement Agreements, Acknowledgement of Debts

Debt Recovery

 1. Drafting of reminders before court action
 2. Court litigation in order to recover unpaid claims
 3. Preparation and filing of a motion for execution enforcement

Nemovitosti

 1. Kompletní servis a poradenství v průběhu transakce s nemovitostí 
 2. Revize smluv
 3. Advokátní úschova peněz

Obchodní právo

 1. Zakládání a změny společností
 2. Insolvence
 3. Registrace ochranných známek

Pracovní právo

 1. Komplexní pracovněprávní poradenství
 2. Příprava smluv a dalších dokumentů pracovněprávní agendy
 3. Analýza konkrétních pracovněprávních situací

Zastupování v řízeních

 1. Zastupování v soudních a správních řízeních
 2. Sepis žalob a podání
 3. Příprava návrhů (katastr nemovitostí, obchodní rejstřík) a podávání opravných prostředků
   

Rodinné právo

 1. Rozvodové řízení
 2. Vypořádání společného jmění manželů
 3. Péče o děti, výživné, popírání a určování otcovství
   

Smluvní agenda

 1. Smluvní dokumentace občanskoprávních a obchodněprávních vztahů
 2. Smlouva o nájmu, zápůjčce, obchodní smlouvy, smlouva o výkonu funkce
 3. Dohody o narovnání a uznání dluhů

Vymáhání pohledávek

 1. Příprava předžalobních upomínek
 2. Soudní uplatňování neuhrazených pohledávek
 3. Příprava a podání exekučního návrhu